logo spółki ASE

 1. Spółka pokazała bardzo dobre wyniki: wzrost przychodów o 51%, wzrost zysku netto ze sprzedaży o prawie 50%, wzrost zysku operacyjnego o ponad 60%.
  Na wyniki grupy wpływ miała konsolidacja metodą pełną wyników przejętych podmiotów – Necomplus, Sonet, Mobven. Łącznie, przejęte spółki w III kw. Dodały 8,3 mln EUR do przychodów, 0,7 mln EUR do EBITDA i 0,3 mln EUR do EBIT, co daje marżę EBIT tylko 3,6% vs 13% całej grupy. W kolejnych kwartałach liczę na poprawę wyników przejętych podmiotów.
 2. Jednocześnie ze wzrostem przychodów i zysków wzrosły koszty sprzedaży (o 56.5%) oraz dynamika wynagrodzeń (46%). Niewątpliwie trzeba zwrócić na to uwagę w kolejnych kwartałach, aby koszty nie zjadły wypracowanych zysków.
 3. Cytując z raportu: „Dynamika wzrostu zysku netto (37.9%) była nieco niższa niż zysku operacyjnego (61.1%) głównie z uwagi na gorszy niż w ubiegłym roku wynik na działalności finansowej. W trzecim kwartale 2018 roku wynik na działalności finansowej wyniósł 610 tys. EUR, podczas gdy w analogicznym okresie bieżącego roku było to -116 tys. EUR. Głównym powodem spadku był gorszy wynik na różnicach kursowych. W trzecim kwartale 2018 roku wyniósł on blisko 600 tys. EUR, przede wszystkim w wyniku przeszacowania aktywów denominowanych w USD w ASEE Turcja, w związku z gwałtowną deprecjacją tureckiej liry. W trzecim kwartale 2019 roku wynik na różnicach kursowych wyniósł nieco ponad 50 tys. EUR. Do pogorszenia wyniku na działalności finansowej przyczyniły się ponadto wyższe koszty odsetkowe oraz ujęcie w kosztach finansowych odsetek od umów leasingowych zgodnie z MSSF 16″.
 4. Kolejną rzeczą, na którą należy zwrócić uwagę w kolejnych kwartałach jest wzrost zobowiązań o 192.8 mln PLN. Prawie dwukrotnie wzrosły zobowiązania krótkoterminowe, które jak czytamy w raporcie
  „obejmują krótkoterminową część odroczonej płatności za udziały w Necomplus (4,9 mln PLN), niezapłaconą część ceny za udziały w Sonet (15,1 mln PLN), najbliższe płatności warunkowe do udziałowców Mobven (earn-out) (6,9 mln PLN), a także zobowiązania z tytułu leasingu finansowego (19 mln PLN). Do wzrostu salda zobowiązań krótkoterminowych przyczyniły się również: wzrost salda kredytów i pożyczek (o 21,1 mln PLN) oraz wzrost wartości rozliczeń międzyokresowych (o 11,9 mln PLN)”.

  O 54.4 mln PLN zwiększyly się też kwoty oprocentowanych kredytów bankowych i pożyczek, jak czytamy w raporcie jest to „przede wszystkim efekt konsolidacji zobowiązań odsetkowych Necomplus, Bassilichi oraz B Services, częściowe finansowanie nowych akwizycji długiem przez spółkę holdingową i niektóre spółki zależne, oraz zaciągnięcia nowych kredytów na finasowanie projektów przez spółki Grupy w Chorwacji i Serbii”.

 5. Miało to bezpośredni wpływ na wskaźniki płynności, które na koniec września 2019 roku są gorsze niż w analogicznym okresie 2018 roku. Wskaźnik płynności bieżącej spadł z 1.86 do 1.5, wskaźnik zadłużenia ogólnego wzrósł z 20% do 34,1%.
 6. Spadek ROA z 6.9 do 6.62, oraz marży ze sprzedazy z 11.88% do 11.68% przy jednoczesnym wzroście zadłużenia i spadku płynności spowodował obniżenie wskaźnika Piotroski F-Score z 7 do 5 pkt.

Cytując z analizy raportu wykonanej przez PKO BP: 'Wyniki w III kw. 2019 r. były bardzo silne, widocznie powyżej oczekiwań. Organicznie (bez przejęć), przychody w EUR zwiększyły się o 25% a EBIT o 51% r/r, podczas gdy zakładaliśmy organiczny wzrost przychodów o 7% r/r i EBIT o 18% r/r. Wyniki oceniamy pozytywnie i widzimy przestrzeń do podniesienie naszych prognoz na 2019 r. ’

 

Zebrane dane z ostatnich kilku raportów biur maklerskich dotyczące prognoz za rok 2019:
BOŚ/PKO BP/Millenium
Przychody 799.9/795/-
Zysk netto 75.5/74/74

Po trzecim kwartale:
przychody 605 (+222) = 827
zysk netto 62 (+20) = 82

W nawiasie wyniki za Q4/2018. Zakładając, że w ostatnim kwartale osiągną wynik nie gorszy niż w poprzednim roku (wydaję mi się, że za sprawą przejęć wynik będzie dużo lepszy) to i tak powinno być lepiej niż zakładają prognozy biur maklerskich.

 

ASEQ3/19Podsumowując, uważam wyniki spółki za bardzo dobre, ale z zastrzeżeniem, żeby obserwować zadłużenie i płynność spółki w kolejnych kwartałach. Sam zamierzam zwiększyć swój pakiet posiadanych akcji spółki. Wystawiłem zlecenie kupna 100 akcji po 22 zł przy obecnym kursie 22.20 zł.

 

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *